علوم و فناوری های

نوین رهیافت (دانش بنیان)

کسب رتبه دوم در جشنواره مسکن

کسب رتبه دوم در حوزه مصالح در اولین جشنواره ملی نوآوری در حوزه ساخت و ساز

×