بررسی علل خوردگی و سایش

در این کارگروه متخصصان خوردگی، حفاظت آندی-کاتدی و الکتروشیمی، به بررسی علل خوردگی های الکترو شیمیایی ، اپتیکی و حرارتی می پردازند و علل تخریب قطعات مبتلا به این نوع خسارت ها به همراه مکانیزم آن ها را در اختیار کار فرما قرار داده و علل و راهکارهای جلوگیری از خوردگی را ارایه می نمایند. طراحی سیستم حفاظت آندی و کاتدی خطوط انتقال سیالات و یا سایر تجهیزات مستعد به خوردگی، طبق استانداردهای مرتبط از دیگر خدمات قابل ارایه در این بخش می باشد. همچنین بررسی خوردگی های مکانیکی مانند سایش، خراش، کندگی  و.... به کمک متخصصین این شرکت قابل انجام بوده و طراحی مواد مناسب و مقاوم به سایش و خوردگی مکانیکی ارایه می شود.