شبیه سازی فرآیندهای مهندسی

در این واحد گروهی از مهندسان مکانیک، هوا فضا، صنایع و برق ( شامل گرایش های مختلف تخصصی) از دانشگاه و صنعت، شبیه سازی فرآیند های تولید و مهندسی را به کمک نرم افزارهای شبیه سازی عددی داخلی و خارجی مانند ABAQUS, ANSYS,SUTCAST, PROCAST,SYSWELD,…)) انجام می دهند. این کار گروه قادرند با تهیه برنامه های کمکی و اتصال آن ها بر روی نرم افزارهای فوق، کلیه نیازهای تخصصی کارفرما را تامین نموده و دقت طراحی را افزایش دهند. با اجرای این برنامه ها می توان بسیاری از  پدیده ها یی که در فرآیند تولید قطعات مهندسی رخ می دهد را شبیه سازی و علت تخریب و یا شرایط و طراحی ساخت قطعات را ارایه نمود.