مهندسی معکوس

قطعات با تکنولوژی بالا مربوط به صنایع مختلف، عموما در اختیار این واحد قرار داده می شود تا با همکاری با ارگانهای مجهز به تجهیزات پبشرفته به تحلیل چنین سازه هایی پرداخته و دانش فنی ساخت آنها را به کمک مهندسی معکوس تا حصول به قطعه مورد نظر کارفرما، به دست آورند. نتیجه بررسی ها و مطالعات انجام شده به صورت مستند در قالب بسته های فنی از سطح 1 تا 3 ، قابل ارایه است.