پروژه های کاربردی و صنعتی

در واحد تحقیق و توسعه، متخصصین گرایش های مختلف صنعتی می توانند مشکلات و یا برنامه های توسعه ای کارخانه های صنعتی بزرگ و واحد های کارگاهی کوچک، که در زمینه های کاری این شرکت باشد را در قالب پروژه تعریف کرده و امکان سنجی دقیق طرح شامل نیروی انسانی ، تجهیزات، آزمونهای مورد نیاز  و... را به کارفرما ارایه دهند. عموما این پروژه ها  دارای ارزش افزوده بالایی هستند و می توانند زیان های موجود در خطوط تولید را مرتفع نموده و یا بهره وری آن را افزایش دهند. فهرست برخی از پروژه های انجام شده توسط متخصصین شرکت نوین رهیافت در این لینک قابل مشاهده است.