مشاوره و کلینیک صنعتی

متخصصین این شرکت می توانند در حوزه های مختلف مهندسی مواد، مکانیک، شیمی، نفت و پتروشیمی با هماهنگی قبلی در محل شرکت و یا  محل مورد نظر کارفرما، اقدام به مشاوره صنعتی نمایند.