بازرسی و نظارت بر تولید

این شرکت قادر است با همکاری متخصصین خود و سایر سازمان هایی که دارای مجوزهای لازم باشند، به نظارت بر روند تولید و بازرسی محصولات صنعتی بپردازند. همچنین در موارد اختلاف و دعاوی فنی به عنوان حکم فنی، موضوع را بررسی و نظر کارشناسی خود را برای حل اختلاف بیان نمایند.