اخذ مجوز پژوهشی از وزارت صنعت، معدن و تجارت

شرکت "علوم و فناوری های نوین رهیافت" باتوجه به عملکرد خود در اجرای پروژه های متعدد کاربردی با رویکرد پژوهشی در حوزه صنعت، موفق به اخذ جواز دایم پژوهشی از وزارت صنعت، معدن و تجارت گردید.