اجرای پروژه تمیزکاری و بازرسی توربین بخار TR-772

 در این پروژه علاوه بر تمیزکاری کلیه سطوح به روش آلومینا بلاست، بازرسی کامل آن به کمک آزمون های غیر مخرب همچون PT,UT, MT, HT وغیره انجام گرفته و اسکوپ دقیق نحوه بازسازی توربین و اجرای آن ارایه شد. هم چنین در این پروژه، تحلیل چرایی تشکیل رسوب های توربین به کمک آزمون های XRF, XRD,EDS,PH   و غیره انجام گرفت و در انتها گزارش جامع و مستندات فنی برای بازرسی و اسکوپ کار بازسازی مطابق استانداردهای API, ASME و اسپک هایGE و سازنده اصلی تهیه شد.