علوم و فناوری های

نوین رهیافت (دانش بنیان)

بررسی طول عمر خزشی پره های توربین گازی GE-5F (پتروشیمی پارس – زمستان 95)

 هدف از این پژوهش، تعیین طول عمر پره های مستعمل توربین فریم 5 شرکت GE بود. این پره ها در منطقه HP توربین و ردیف اول آن نصب می شوند. جنس پره ها از آلیاژ پایه نیکل با نام اروپایی 500 Udimet است. برای تعیین عمر، ابتدا دیتا شیت این آلیاژ تهیه شد و در قدم بعد بر اساس اطلاعات استانداردها و مشخصات موجود سازنده، مراحل بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی پره های موجود، استخراج شد. با توجه به این که پره ها در دمای بالا و به مدت چندین سال کار کرده بودند، با بررسی ساختار متالوگرافی و تست های مخرب خزش کوتاه مدت (زیر 200 ساعت)، عمر خزشی پره های مستعمل براورد شده و مجوز استفاده از آن ها تا اورهال بعدی تایید شد. همچنین با فرایند عملیات حرارتی، تعدادی از پره ها، بازیابی مجدد شدند. در این بازیابی، ریز ساختار و خواص مکانیکی مجددا اندازه گیری شده و با قرار گرفتن در محدوده مجاز استاندارد، برای اورهال بعدی نگهداری شدند.

قبل
بعدی
×