علوم و فناوری های

نوین رهیافت (دانش بنیان)

بررسی گزارش‌های بازرسی توربین گازی GT-11 (مدیریت تولید برق گیلان – تابستان 1400)

در این پروژه، بررسی گزارش بازرسی و تخمین عمر باقی مانده توربین   GT-11 که در اورهال دوره ای، توسط دو شرکت مختلف انجام شده بود، درخواست شد. با توجه به مغایرت های دو گزارش، صحه سنجی هر یک و نتیجه گیری نهایی، مد نظر بوده است. در هر دو گزارش، کل شفت، هالو شفت، دیسک های روتور و و غیره، بازرسی شده  و در مورد هالو شفت و شفت و یکی از دیسک ها، نظرات متفاوتی ارایه شده بود. لذا کارفرما عملا نمی توانست در رابطه با تعویض این قطعات، تصمیم نهایی را اخذ کند. از اینرو تنها از قطعات مورد اختلاف در محل کارخانه، آزمون سختی سنجی انجام گرفته و نمونه رپلیکا برای بررسی ریز ساختار تهیه شد. سپس با استفاده از بررسی نمونه ها توسط میکروسکوپ الکترونی و مقایسه نتایج با استانداردهای  API و دستور کار شرکت سازنده، آلستوم، مشخص شد که قطعات مذکور مشکلی نداشته و می توانند در سرویس قرار گیرند. هم چنین نتایج تحلیل های به دست آمده و نواقص هر دو گزارش، طی یک گزارش جامع به کارفرما ارایه گردید.

قبل
بعدی
×