علوم و فناوری های

نوین رهیافت (دانش بنیان)

خوردگی میکروبی لوله API-5L-X52 خط گاز شیرین (شرکت انتقال گاز ایران – منطقه یک – اسفند 1400)

در این پروژه، علت خوردگی خط جدید لوله گاز شیرین خوزستان از جنس    API-5L-X52، مورد بررسی قرار گرفته است. این خط، پس از عملیات هیدروتست، با چند ماه تاخیر در مدار قرار گرفته و بعد از طی مدت کوتاهی از بهره برداری، دچار خوردگی با ظاهری متفاوت از سایر خوردگی ها شد. در ابتدا کلیه آزمون های مخرب و بررسی های استریوگرافی و میکروسکوپ الکترونی بر روی نمونه ها انجام گرفته و آنالیز از رسوبات حاصل تهیه شد.

بررسی مورفولوژی رسوب ها که به شکل قله آتشفشان برآمده بوده و نوک آن ها سوراخ داشت، نشان داد در زیر هر رسوب یا تاول برجسته، گودی های وسیع با عمق کم ایجاد شده، به گونه ای که مرکز گودی، به ضخامت لوله رسیده و در آن سوراخ ایجاد کرده است. نتایج متعدد که خوردگی از داخل لوله را تایید نموده بود، نشان داد با توجه به میزان آب باقی مانده در هنگام تعویض منطقه خورده شده خط لوله، خوردگی میکروبی ایجاد شده و این پدیده سایر مکانیزم های خوردگی را تشدید نموده است. علت اصلی، عدم اجرای صحیح تست هیدرو تست؛ و تخلیه و خشک نمودن خط لوله بود.

قبل
بعدی
×