علوم و فناوری های

نوین رهیافت (دانش بنیان)

راه اندازی خط پیش صنعتی فوم آلومینیومی سلول بسته (تیر 1400)

پس از سال ها تحقیق و پژوهش در زمینه دستیابی به دانش فنی تولید فوم آلومینیومی سلول بسته و راه اندازی خط پایلوت، طراحی و ساخت خط پیش صنعتی این محصول نیز انجام گرفته و امکان تولید با ظرفیت 300 کیلو در روز مقدور شده است. هدف از اجرای این طرح شناسایی کلیه موارد مربوط به تولید صنعتی است تا با استفاده از یافته های آن، مرحله نهایی که خط تولید 6 تن در روز است، طراحی و راه اندازی شود.

×